Slovene v.10

Informacija o sistemu klasifikacije zdravstvene nege na domu
(Home Health Care Classification System: (HHCC)
Preteklost, sedanjost,&bodočnost
Virginia K. Saba, EdD, RN, FAAN
Washington, DC USA

CILJI:

  • Pregled nad razvojnimi fazami HHCC sistema
  • Predstavitev strokovnega slovarja tega sistema
  • Način uporabe HHCC sistema

KLJUČNI POJMI:

HHCC klasifikacija, HHCC – negovalne diagnoze, HHCC – aktivnosti zdravstvene nege, elementi zdravstvene nege , zdravstvena nega na domu

UVOD

Ta referat je informacija o HHCC sistemu ter predstavlja njegovo preteklost, sedanjost in bodočnost. Govori o razlogih, ki so vplivali na razvoj sistema in o dveh slovarjih, ki jih ta sistem vsebuje: HHCC – negovalnih diagnoz in HHCC – aktivnosti zdravstvene nege; vsak od njiju vsebuje 20 elementov. Oba slovarja in standardiziran okvir za elemente zdravstvene nege sta namenjena dokumentaciji zdravstvene nege na domu. Uporabimo ju lahko ročno ali kot elektronski dokument in na njuni osnovi lahko sledimo zdravstveni negi na domu za določena časovna obdobja, v različnih zdravstvenih ustanovah in na različnih geografskih lokacijah.

ZGODOVINSKI PREGLED
Tehnologija

HHCC – je rezultat raziskovalnega dela in razvoja stroke v času, ko je zdravstvena nega postala bolj usmerjena k pacientu. V 50 letih preteklega stoletja so možnosti računalniške obdelave podatkov omogočile revolucionarne spremebe v komuniciranju. Računalniški software se je razvil od preprostega kodiranja v kompleksne programe in je postal po svoji organizaciji prijaznejši za uporabnike. Komunikacija preko interneta odpira neomejene možnosti za mednarodno sodelovanje z uporabo spletnih strani in elektronske pošte.

Zdravstvena nega

Zdravstvena nega mora dokazati, da »kar medicinske sestre opravljajo, prinaša določene razlike«. Podatki za področje zdravstvene nege morajo omogočiti merjenje opravljenega dela; omogočati morajo razvoj informacijskega sistema zdravstvene nege in tako doseči, da bo zdravstvena nega postala znanstvena veda. Zaradi prej navedenega so se razvili standardi podatkov, klasifikacije in strokovni slovarji. Pravilna tehnologija je osnova za zagotavljanje vidnosti in razumevanja zdravstvene nege.

Klasifikacije/slovarji

Za upravljanje informacijske tehnologije potrebujemo klasifikacijo in strokovne slovarje. Klasifikacije so zasnovane na hierarhično strukturirani nomenklaturi, so kategorizirane in kodirane v skladu z določenimi kriteriji. Slovarji so pa seznam strokovnih izrazov, ki jih uporabljamo v zvezi različnimi nameni oziroma subjekti. Če so hierarhično urejeni, so pravzaprav tudi vrsta klasifikacije.

Klasifikacijski sistem zdravstvene nege

je osnova razvoju profesije. Omogoča enoten strokovni jezik in računalniško obdelavo dokumentacije zdravstvene nege. S pomočjo te dokumentacije zbiramo, hranimo, obdelujemo, prikazujemo to strokovno področje ter lahko komuniciramo med seboj v celotnem zdravstvenem sistemu. Zbrane podatke shranjujemo v zanesljivih bazah podatkov, jih obdelamo ter jih posredujemo dalje, kot smiselno informacijo. Institut za računalniško obdelavo dokumentacije zdravstvene nege ( Computer-based patient record (CPR). Institut je bil ustanovljen 1992. Naloga tega instituta je, da razvija strokovne baze podatkov in je zato predlagal razvoj standardiziranih strokovnih slovarjev in sistema kodiranja. Pravzaprav niso razmišljali o enem samem slovarju, predvideli so zbirko slovarjev, ki bi pa imeli enotno strukturo in bi jih bilo možno prilagoditi vsem delovnim področjem zdravstvene nege. Priporočila instituta je upoštevala Ameriška zveza medicinskih sester( ANA).

Delovanje Ameriške zveze medicinskih sester (ANA)

ANA je dolga leta podpirala razvoj klasifikacijskih sistemov in baz podatkov za zdravstveno nego. Že leta 1980 je v svojem socialno političnem dokumentu predložila, da naj bo proces zdravstvene nege okvir dokumentiranju. Leta 1992 in z dopolnitvijo 1998 je začela razvijati standarde prakse zdravstvene nege na osnovi procesa zdravstvene nege. Leta 1991 je ANA sprejela resolucijo o razvoju minimalne baze podatkov za zdravstveno nego, ki morajo biti vključeni v nacionalne baze podatkov. ANA je tudi potrdila NANDA ( North American Nursing Diagnoses Association) taksonomijo,1991. Leta 1989 je ANA zasnovala delovni komite namenjen informatiki na področju zdravstvene nege. Ta komite je leta 1991 sprejel oziroma priznal prve štiri klasifikacijske sisteme (McCormick et al., 1994). Ti so NANDA seznam negovalnih diagnoz, Omaha Sistem, klasifikacija aktivnosti Zdravstvene nege in klasifikacija zdravstvene nege na domu(HHCC). Kasneje je ANA priznala še pet klasifikacijskih sistemov: klasifikacijo rezultatov dela na področju zdravstvene nege, sistem podatkov zdravstvene nege, sistem podatkov za perioperativno zdravstveno nego in Internacionalno klasifikacijo zdravstvene nege (ICNP), ki sta jo pripravili Saba & McCormick, leta 2001.

Zdravstveno varstvo na domu

Je integralni del zdravstvenega varstva, ki se odziva na zdravstvene potrebe lokalne skupnosti z negovanjem bolnih, s promocijo zdravja in s preprečevanjem bolezni. Zdravstveno varstvo na domu obsega širok spektrum zdravstvenih in socialnih aktivnosti v domačem okolju za akutne bolnike, rekonvalescente, invalide ali kronično bolne ljudi. Zdravstveno varstvo na domu angažira vse službe, ki omogočajo povrnitev, vzdrževanje in promocijo fizičnega, duševnega in emocionalnega zdravja na domovih pacientov (Spradley&Dorsey, 1985).

Zakonske osnove zdravstvenemu varstvu na domu

Leta 1966 se je na osnovi zakonodaje spremenilo financiranje zdravstvenega varstva na domovih ter omogočilo razvoj služb zdravstvenega varstva na domu in močno se je takrat tudi dvignilo število odgovarjajočih organizacij. Leta 1983 je bil sprejet prospektivni način financiranja na osnovi tipičnih diagnoz za hospitalne ustanove; to je privedlo do hitrega odpuščanja iz bolnišnice, kar pomeni, da se bolniki vračajo na domove hitreje in še bolni. Kot rezultat tega se je zdravstveno varstvo bolnih na domu hitreje razvijalo, vendar je pomanjkanje enotnih podatkov o možnosti zdravljenja in zdravstvene nege na domu vplivalo na kvaliteto te službe in na njeno financiranje. Nejasna strokovna terminologija, definicije, ki niso bile standardizirane, so močno vplivale na celotno področje zdravstvenega varstva na domu.

Leta 1998 je bil pripravljen informacijski sklop za ocenjevanje in merjenje rezultatov, ker je bil to pogoj našega financerja Medical services( Shaughnessy, Crisler,&Schienker, 1997). Ta sistem vsebuje 79 ključnih skupin podatkov za ocenjevanje stanja bolnikov in za merjenje rezultatov zdravstvene preiskave. Sistem spremlja bolnika od sprejema do odpusta iz zdravstvenega sistema.

Leta 2000 smo dobili Prospektivni sistem plačevanja, ta metoda financiranja obsega 20 izbranih podatkov, ki odločajo o višini financiranja za določeno obdobje zdravstvene obravnave na domu. Te nove metode terjajo kvalitetnejše poročanje in lahko precej obremenijo izvajalce zdravstvenih programov.

Klasifikacija zdravstvenega varstva na domu

Že v 90 letih je postalo jasno, kako pomanjkljivo je merjenje zdravstvenega varstva na domu in rezultatov tega dela. Zato je leta 1987 Saba s sodelavci na šoli za medicinske sestre Univerze v Georgetownu podpisala dogovor s financerji zdravstvene službe, da bo razvila metodo klasifikacije zdravstvene službe na domu, ki bo predvidela potrebe te službe in omogočila merjenje rezultatov.

Raziskovalni tim je postavil hipotezo, da je možno zgraditi tako klasifikacijo ob uporabi množice podatkov (nacionalni vzorec). Opravila je pilotsko študijo, zarisala okvirje projekta ter razvila metodologijo in pripravila abstrakt 73 variabel ter izbrala nacionalni študijski vzorec. Zbiranje retrospektivnih raziskovalnih podatkov iz dokumentacije pacientov je trajalo dve leti. Vzorec je obsegal 8 967 primerov iz 646 enot zdravstvene službe na domu.

Raziskovalni podatki niso obsegali samo kodiranih elementov, ampak so vsebovali tudi dva sklopa pisnih stališč, ki so obravnavala probleme pacienta in/ali negovalne diagnoze ter intervencije oziroma aktivnosti zdravstvene nege. Približno 40 tisoč opisov je obravnavalo probleme pacienta ali negovalne diagnoze, 72 tisoč pa je opisovalo službo zdravstvene nege, postopke in aktivnosti za določeno obdobje zdravstvene obravnave. Za kodiranje pisnih poročil so razvili posebne klasifikacije, ker nobena obstoječa ni prišla v upoštev. Nekaj tisoč teh pisnih stališč je dobilo ključne besede in na njihovi osnovi je bil izveden ves proces s ponovnimi analizami in testi. Rezultat tega sta slovarja negovalnih diagnoz in aktivnosti zdravstvene nege – klasifikacija obsega 20 elementov zdravstvene nege. To delo je rezultat empiričnega raziskovanja. Na osnovi tega (HHCC) je možno predvideti potrebni obseg zdravstvene obravnave na domu in potrebna finančna sredstva; prav tako je možno izmeriti s tem instrumentom rezultate obravnave. Ta raziskovalni projekt je pokazal, da je kombinacija podatkov o negovalnih diagnozah in o načrtovanih aktivnostih najboljša osnova za finančno načrtovanje ( Saba, 1991; Saba&McCormick, 2001).

SITUACIJA DANES
Zdravstvena nega na domu

Zdravstvena nega na domu je priznana kot racionalna alternativa institucionalni zdravstveni negi. Ker se vedno bolj skrajšuje hospitalizacija pacientov, narašča potreba po kompleksnih službah zdravstvenega varstva na domu in sicer takih, ki obravnavajo tudi paciente z akutnimi težavami. V ZDA je število teh strokovnih služb v letu 2000 doseglo 2000 enot.

Računalniško podprta dokumentacija zdravstvene nege na domu

Ta dokumentacija je neobhodno potrebna za izvajanje zdravstvene nege, za vodenje te službe in za dogovarjanje s financerji. Ameriški inštitut za informatiko zdravstvene nege je sodeloval v zveznih programih za pripravo te dokumentacije. Ta inštitut je bil tudi odgovoren za vzpostavitev sistema zdravstvene nege. Informatika zdravstvene nege potrebuje prepoznavne podatke, kodirane in računalniško obdelane. Podatke je treba standardizirati, da bo zagotovljena njihova primerljivost in da bo vedno vidno, kje, zakaj in kdaj so bili podatki zbrani, kdo jih je obdeloval in združeval na vseh geografskih področjih.

Zakonodaja, ki zadeva zdravstveno obravnavo na domu

V ZDA vodi aktivnosti, ki so povezane z zdravstveno obravnavo na domu, Centre Medicare&Medicaid Services (CMS). Vsak pacient mora imeti izpolnjen poseben obrazec te službe, da mu bo odobrena zdravstvena obravnava na domu. Obrazec vključuje: (a) HCFA 485: Načrt zdravstvene obravnave: (b) HCFA 486: Medicinski podatki in pacientova informacija: (c) Obrazec za ugotavljanje potreb in merjenje rezultatov (OASIS), (d) Obrazec za izplačilo (PPS); (e) Obrazci za beleženje obiskov in (f) Načrt zdravstvene nege.

Sistem klasifikacije zdravstvene nege na domu/(HHCC) sistem

Ta sistem je razvila Saba s sodelavci in je namenjen dokumentaciji zdravstvene nege na domu. Vsebuje 2 standardizirana, med seboj povezana slovarja, enega za negovalne diagnoze in drugega za aktivnosti zdravstvene nege na domu. Oba slovarja vsebujeta po 20 elementov, ki služijo kot standardiziran okvir za dokumentiranje zdravstvene nege na domu. Ta sistem uporabljamo za kodiranje, indeksiranje in za klasificiranje zdravstvene nege na domu; poleg tega pa lahko sledimo praksi zdravstvene nege na domu v različnih časovnih odbobjih, v različnih ustanovah in na različnih geografskih lokacijah (Saba, 1994a). Glej prilogo A.)

HHCC za negovalne diagnoze

Je sestavljen iz 145 glavnih kategorij, ki predstavljajo negovalne diagnoze in probleme pacientov. Negovalna diagnoza je definirana kot klinična presoja o odzivih posameznika, družine ali skupnosti na dejanske ali možne zdravstvene probleme oziroma življenjske procese. Negovalne diagnoze so osnova izboru aktivnosti zdravstvene nege, da bi dosegli rezultate v obravnavi, za katere so odgovorne medicinske sestre (NANDA, 1992).
Ta slovar ponuja opis situacije v 3 elementih: (napredovano, stabilizirano, poslabšano). Na ta način lahko kodiramo vsako diagnozo z ozirom na pričakovane ali dejanske rezultate zdravstvene nege.

HHCC za aktivnosti zdravstvene nege

Ta del sistema vsebuje 160 glavnih kategorij, ki opisujejo aktivnosti, postopke, obravnave in druge elemente službe zdravstvene nege.
Posamezna aktivnost je izbrana zato, da pozitivno vpliva na medicinsko in negovalno diagnozo v tistem delu obravnave, za katerega je odgovorna medicinska sestra.
Ta slovar ponuja podrobnejši opis na osnovi 4 elementov (opazovanje/nadzor, negovanje/izvajanje, poučevanje/spremljanje, upravljanje/usmerjanje), ki omogočajo zelo specifičen opis posamezne aktivnosti ali postopka. Na osnovi tega je na razpolago 640 poimenovanj za predstavitev aktivnosti zdravstvene nege v HHCC.

20 Elementov zdravstvene nege

(Opomba: elementi so navedeni v angleščini po abecednem redu, zato nekoliko konfuzen razpored v slovenščini)
Opisuje zdravstveno obnašanje in sicer funkcionalne, fiziološke in psihološke elemente. Vključujejo:
1. aktivnost
2. izločanje blata
3. delovanje srca
4. spoznavne procese
5. obvladovanje
6. bilanco tekočin
7. obnašanje v odnosu do zdravja
8. medikamentozno terapijo
9. metabolizem
10. prehranjevanje
11. regulacijo fizioloških funkcij
12. respiratorno funkcijo
13. odnos do lastne vloge
14. varnost
15. samooskrbo
16. razumevanje samega sebe
17. senzorične funkcije
18. integriteto kože
19. perfuzijo v tkivih
20. izločanje urina
(Saba, 1994b;1995;Saba&Sparks, 1998).

Teh 20 elementov tvori standardiziran okvir za vsakega od obeh, med seboj povezanih HHCC slovarjev. Omogočajo računalniško obravnavo in statistično analizo. Ugotovili so, da je teh 20 elementov najprimernejših za ugotavljanje potreb v ZN, za načrtovanje potrebnih sredstev in za klasifikacijo negovalnih diagnoz in aktivnosti za področje zdravstvene nege na domu. ( Holzemer, 1997).

Kodiranje

Oba slovarja sta kodirana na osnovi 5 alfa numeričnih kodov, izhajajočih iz mednarodne klasifikacije bolezni in z zdravjem povezanih zdravstvenih problemov(International Classification of Diseases and Health Problems (ICD-10-CM), (WHO, 1992). Vsak slovar ima 5 alfa numeričnih kodov:
1. postavka : ena alfabetska oznaka za vsak element
2. in 3 postavka: dva digitalna koda za ključni podatkovni element, ki mu sledi decimalna točka
4 postavka: en digitalni kod za subkategorijo, če jo uporabimo.
5. postavka: en digitalni kod za oceno kvalitete pojava, kot npr. izboljšano, stabilizirano, poslabšano.

Struktura kodiranja omogoča računalniško obdelavo, povezuje oba slovarja pa tudi druge slovarje v zdravstveni službi. Prav tako omogoča oblikovanje klinične prakse, olajšuje odločanje in omogoča zdravstveno nego na osnovi evidence.

Priznanje

Leta 1991 sta bila oba HHCC slovarja priznana od Ameriške zveze medicinskih sester (ANA) in od instituta za informatiko zdravstvene nege. Registrirana sta kot HL7 jezika; integrirana sta v Sistem logičnih opazovanj (LOINC), v Sistematizirano nomenklaturo medicine in veterine (SNOMED RTO, v Metathesaurus enotnega medicinskega jezika (UMLS); zavedena sta v literaturnem indeksu in služita kot osnova Mednarodni klasifikaciji zdravstvene nege (ICNP), ki jo je razvil ICN. Slovarja je odobril tudi Ameriški institut za standardizacijo informatike zdravstvene nege (ANSI HISB) ter je tudi v Standardih klinične informatike, leta 1996.
Oba slovarja sta prevedena v nizozemski, kitajski, portugalski. španski, nemški, korejski jezik in še v nekatere druge.

Bodočnost

HHCC bo tudi v bodoče dokument zdravstvene nege na domu, ki ga bo možno ročno ali elektronsko obdelovati. Je strokovni jezik zdravstvene nege pa tudi drugih zdravstvenih delavcev (fizioterapevtov, delovnih terapevtov, defektologov, socialnih delavcev in službe pomoči na domu). Uporabljali ga bodo za raziskovalno delo in v pedagoškem procesu.

Zakaj HHCC

Obstoja 5 najpomembnejših razlogov, čemu bo HHCC sistem ostal del zdravstvene informatike za področje zdravstvenega varstva na domu,
(Saba, 1997):

1. Dokumentacija zdravstvene nege bo v bodoče povsod elektronsko vodena.
2. Izjemno koristen je okvir 20 elementov zdravstvene nege, saj predstavljajo 4 različne vidike zdravstvenega varstva na domu na osnovi holistične obravnave pacienta.
3. Sestoji iz »atomic-level data«, ki zvišujejo kvaliteto in dimenzije podatkov. Omogoča pogosto in raznoliko uporabo podatkov na osnovi učinkovitega strnjevanja, sumiranja in analize podatkov.
4. Struktura kodiranja omogoča povezovanje obeh slovarjev pa tudi povezovanje z drugimi slovarji, kodi omogočajo ocenjevanje, dokumentiranje in spremljanje procesa zdravstvene nege v času enega obiska na domu in v intervalih med obiski.
5. Sistem je fleksibilen, prilagodljiv in ga je možno širiti. Dostopen je vsakemu in ga lahko uporabljamo ročno ali z računalnikom.

HHCC – Smeri razvoja

Razvoj HHCC je usmerjen k elektronski dokumentaciji prakse zdravstvene nege in njeni predstavitvi v zdravstveni informatiki. HHCC uporablja 20 elementov zdravstvene nege kot okvir za dokumentiranje, za spremljanje in merjenje holistične obravnave pacienta v določenem času bolezni ali dobrega počutja, povezuje zdravstvene ustanove med seboj pa tudi posamezne skupine v določeni populaciji. Sistem bo ohranjal oba standardizirana slovarja.
Uporaba elektronskih metod omogoča sumiranje delovnih poročil za področje klinične prakse zdravstvene nege; to pomeni, da medicinska sestra, ki je odgovorna za določeni načrt zdravstvene nege, lahko tudi spremlja napredek na osnovi intervencij in aktivnosti zdravstvene nege. Na osnovi tega ostaja zdravstvena nega individualizirana in fleksibilna, ker lahko sproti ugotavljamo, če dosegamo zastavljene cilje. Sproti lahko dopolnjujemo načrt zdravstvene nege in s tem višamo kakovost dela za vsakega posameznega pacienta. Poleg tega ta način omogoča koordinirano in racionalno zdravstveno nego
(Zander, 1988; Spath, 1993).
HHCC spremlja zdravstveno nego določenega pacienta v vsem času obravnave in posebej za vsak obisk. Zbiranje podatkov pričnemo z ugotavljanjem stanja ob sprejemu in kontroliramo ter merimo kakovost dela, omogoča nam evidentirati proces, olajša odločanje in meri rezultate dela; omogoča nam torej popolne klinične, finančne in raziskovalne informacije. HHCC povezuje OASIS, PPS in HCFA obrazce.

Povzetek

HHCC sistem, ki vsebuje sistem negovalnih diagnoz in negovalnih aktivnosti, klasificiranih z 20 elementi zdravstvene nege, omogoča računalniško obdelavo negovalne dokumentacije. Oba slovarja HHCC sistema pa omogočata tudi kodiranje, indeksiranje, klasificiranje in povezovanje procesa zdravstvene nege na osnovi zgoraj navedenih 20 elementov. Oba slovarja ponujata strukturo kodov, 20 elementov pa okvir za negovalno dokumentacijo. Sistem zastavlja minimalno bazo podatkov zdravstvene nege ter spremlja proces zdravstvene nege skozi čas, preko mnogih inštitucij in na različnih lokacijah. Podatke je možno uporabljati večkrat za boljše dokumentiranje in za učinkovito analizo dela.

Oba HHCC slovarja je možno integrirati v katerikoli sistem zdravstvenega varstva na domu in ga lahko elektronsko povežemo z vsakim informacijskim sistemom, ki zbira podatke o zdravstvenem varstvu na domu. Podatke uporabljamo za:
· učinkovitejše ugotavljanje potreb po zdravstveni negi na domu
· razvoj elektronske obdelave podatkov
· razvoj strategije za merjenje kakovosti
· razvoj metod obračunavanja stroškov

Oba HHCC slovarja sta v internetu na razpolago službi zdravstvene nege po vsem svetu pod sledečim naslovom > https://www.clinicalcareclassification.org>

APENDIKS A

Popolna predstavitev HHCC sistema negovalnih diagnoz in aktivnosti zdravstvene nege z 20 elementi zdravstvene nege ter njihovimi definicijami je tudi v

internetu <https://www.clinicalcareclassification.org>

KLASIFIKACIJA ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU ( HHCC)
S
KODI

Dr. Virginia K. Saba and Colleagues

(Opomba: klasifikacija je v angleščini predstavljena po abecednem redu in je v slovenskem tekstu po istem vrstnem redu prevedena)

Tabela 1. – Klasifikacija zdravstvene nege na domu – 20 elementov zdravstvene nege , urejenih po abecednem redu in kodiranih.

A AKTIVNOST

B IZLOČANJE BLATA

C DELOVANJE SRCA

D SPOZNAVNI PROCESI

E OBVLADOVANJE

F BILANCA TEKOČIN

G OBNAŠANJE V ODNOSU DO ZDRAVJA

H MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA

I METABOLIZEM

J PREHRANJEVANJE

K REGULACIJA FIZIOLOŠKIH FUNKCIJ

L RESPIRATORNA FUNKCIJA

M ODNOS DO LASTNE VLOGE

N VARNOST

O SAMOOSKRBA

P RAZUMEVANJE SAMEGA SEBE

Q SENZORIČNE FUNKCIJE

R INTEGRITETA KOŽE

S PERFUZIJA V TKIVIH

T IZLOČANJE URINA

Tabela 2. – Klasifikacija zdravstvene nege na domu – 20 elementov zdravstvene nege, urejene po abecednem redu in kodiranih

A AKTIVNOST
Skupek elementov, ki vplivajo na uporabo energije za izvajanje
telesnih aktivnosti.

B IZLOČANJE BLATA
Skupek elementov, ki vplivajo na prebavni trakt.

C DELOVANJE SRCA
Skupek elementov, ki vplivajo na delo srca, krvnih žil in vsega
krvnega obtoka.

D SPOZNAVNI PROCESI
Skupek elementov, ki vplivajo na duševne in možganske procese.

E OBVLADOVANJE
Skupek elementov, ki vplivajo na sposobnost prevzemanja
odgovornosti, reševanja problemov oziroma težav.

F BILANCA TEKOČIN
Skupek elementov, ki vplivajo na uživanje tekočin.

G OBNAŠANJE V ODNOSU DO ZDRAVJA
Skupek elementov, ki vplivajo na aktivnosti za podporo, za
vzdrževanje zdravja ali za ozdravitev.

H MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA
Skupek elementov, ki vplivajo na medikamentozno terapijo.

I METABOLIZEM
Skupek elementov, ki vplivajo na endokrine in imunološke procese.

J PREHRANJEVANJE
Skupek elementov, ki vplivajo na uživanje hrane in hranil.

K REGULACIJA FIZIOLOŠKIH FUNKCIJ
Skupek elementov, ki vplivajo na telesne procese.

L RESPIRATORNA FUNKCIJA
Skupek elementov, ki vplivajo na dihanje in na pljučni sistem.

M ODNOS DO LASTNE VLOGE
Skupek elementov, ki vplivajo na medosebne odnose, na delo ter na socialne in spolne odnose.

N VARNOST
Skupek elementov, ki vplivajo na preprečevanje poškodb oziroma na izgubo.

O SAMOOSKRBA
Skupek elementov, ki vplivajo na sposobnost skrbi za samega sebe.

P RAZUMEVANJE SAMEGA SEBE
Skupek elementov, ki vplivajo na duševno samopodobo.

Q SENZORIČNE FUNKCIJE
Skupek elementov, ki vplivajo na čutila.

R INTEGRITETA KOŽE
Skupek elementov, ki vplivajo na sluznice, na roženico, na kožo ali na podkožno tkivo telesa.

S PERFUZIJA V TKIVIH
Skupek elementov, ki vplivajo na preskrbo tkiv s kisikom.

T IZLOČANJE URINA
Skupek elementov, ki vplivajo na genitourinarni sistem.

ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU (HHCC)
Negovalne diagnoze
in
cilji s strukturo kodiranja

Strukturo kodiranja sestavlja 5 alfanumeričnih znakov

STRUKTURA KODIRANJA

! Komponenta zdravstvene obravnave na domu: 1.Alfa kod A-T
! Negovalna diagnoza – glavna kategorija: 2./3.element 01-50
! Negovalna diagnoza – podkategorija 4.decimalni element: 1 – 9
! STANJE OB ODPUSTU/CILJ:
5.element: 1-3 (izberi le enega)

1=izboljšano, 2=stabilizirano, 3=poslabšano

Tabela 3: HHCC – negovalne diagnoze in shema kodiranja: 50 glavnih kategorij in 95 podkategorij

A – AKTIVNOST

01 Sprememba v aktivnosti
01.1 Nezmožnost aktivnosti
01.2 Nevarnost za nezmožnost aktivnosti
01.3 Razni deficiti v aktivnosti
01.4 Utrujenost
01.5 Pomanjkljiva fizična mobilnost
01.6 Motnje v ritmu spanja

02 Spremembe v osteomuskularnem sistemu

B – IZLOČANJE BLATA

03 Spremembe v izločanju blata
03.1 Inkontinenca
03.2 Obstipacija v kolonu
03.3 Driska
03.4 Ročno odstranjevanje blata
03.5 Občutek obstipacije
03.6 Nespecifična obstipacija

04 Spremembe v prebavnem traktu

C – DELOVANJE SRCA

05 Spremembe v funkciji srca

06 Kardiovaskularne spremembe
06.1 Spremenjen krvni tlak

D – SPOZNAVNI PROCESI

07 Cerebralne spremembe

08 Deficit v znanju
08.1 Deficit znanja z ozirom na diagnostične postopke
08.2 Deficit znanja z ozirom na prehranjevanje
08.3 Deficit znanja z ozirom na bolezenski proces
08.4 Deficit znanja z ozirom na bilanco tekočin
08.5 Deficit znanja z ozirom na jemanje zdravil
08.6 Deficit znanja z ozirom na varnost
08.7 Deficit znanja z ozirom na terapevtsko obravnavo

09 Spremembe v procesu mišljenja

E – OBVLADOVANJE

10 Umiranje

11 Nesposobnost družine za obvladovanje
11.1 Delna sposobnost obvladovanja v družini
11.2 Nesposobnost družine za obvladovanje

12 Nesposobnost posameznika za obvladovanje
12.1 Pomanjkljiva sposobnost prilagajanja
12.2 Konfliktne situacije v odločanju
12.3 Defenzivno obvladovanje
12.4 Zanikanje

13 Posttraumatski odzivi
13.1 Traumatski sistem po posilstvu

14 Spremembe v duhovnosti
14.1 Duhovna stiska

F – BILANCA TEKOČIN

15 Spremembe v bilanci tekočin
15.1 Pomanjkanje tekočin
15.2 Nevarnost za pomanjkanje tekočin
15.3 Pretirana količina tekočin
15.4 Nevarnost za pretirano količino tekočin

G – OBNAŠANJE V ODNOSU DO ZDRAVJA

16 Spremembe v rasti in razvoju

17 Spremembe v vzdrževanju zdravja

18 Spremembe v zdravem obnašanju

19 Spremembe v vzdrževanju gospodinjstva

20 Odklonilnost
20.1 Odklanjanje diagnostičnih testov
20.2 Odklanjanje režima prehrane
20.3 Odklanjanje primerne količine tekočin
20.4 Odklanjanje predpisanega načina jemanja zdravil
20.5 Odklanjanje varnostnih ukrepov
20.6 Odklanjanje terapevtske obravnave

H – MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA

21 Nevarnost ob jemanju zdravil
21.1 Jemanje raznolikih zdravil

I – METABOLIZEM

22 Spremembe endokrinih funkcij

23 Imunološke spremembe
23.1 Spremembe v zaščiti

J – PREHRANJEVANJE

24 Spremembe v prehranjevanju
24.1 Deficiti v prehranjenosti
24.2 Nevarnost deficita prehranjenosti
24.3 Pretirana prehranjenost
24.4 Nevarnost za pretirano prehranjenost

K – REGULACIJA FIZIOLOŠKIH FUNKCIJ

25 Sprememba v regulaciji fizioloških funkcij
25.1 Odsotnost refleksov
25.2 Hipertermija
25.3 Hipotermija
25.4 Pomanjkljiva termoregulacija
25.5 Nevarnost infekcije
25.6 Nespecifične infekcije

L – RESPIRATORNA FUNKCIJA

26 Spremembe v dihanju

26.1 Nepopolno čiščenje dihalnih poti
26.2 Motnje v ritmu dihanja
26.3 Nepopolna izmenjava plinov

M – ODNOS DO LASTNE VLOGE

27 Spremembe v odnosu do lastne vloge
27.1 Konflikt z vlogo starševstva
27.2 Spremembe v obnašanju staršev
27.3 Motnje v spolnosti

28 Nepopolno komuniciranje
28.1 Verbalne motnje

29 Spremembe družinskih procesov

30 Žalovanje
30.1 Vnaprejšnje žalovanje
30.2 Nefunkcionalno žalovanje

31 Spremembe v spolnosti

32 Spremembe v socialnih odnosih
32.1 Spremembe v socialni interakciji
32.2 Socialna izolacija

N – VARNOST

33 Nevarnost poškodb
33.1 Nevarnost aspiracije
33.2 Sindrom pomanjkljivega funkcioniranja
33.3 Nevarnost zastrupitve
33.4 Nevarnost zadušitve
33.5 Nevarnost poškodb

34 Nevarnost nasilja

O – SAMOOSKRBA

35 Deficit v osebni higieni/kopanje

36 Deficit v oblačenju

37 Deficit v prehranjevanju
37.1 Nepopolno dojenje
37.2 Težave pri požiranju

38 Deficit v samooskrbi
38.1 Spremenjene aktivnost dnevnega življenja
38.2 Sprememba v aktivnostih dnevnega življenja ob pomoči
drugih

39 Deficiti, povezani z izločanjem urina in blata

P – RAZUMEVANJE SAMEGA SEBE

40 Anksioznost

41 Strah

42 Sprememba v razumevanju lastne vrednosti
42.1 Brezup
42.2 Občutek nemoči

43 Spremenjeno razumevanje lastne podobe
43.1 Motnje v sprejemanju lastne podobe
43.2 Motnje v osebni identiteti
43.3 Kronično nizko samospoštovanje
43.4 Motnje v samospoštovanju v določenih situacijah

Q – SENZORIČNE FUNKCIJE

44 Spremembe v senzoričnem dojemanju
44.1 Spremembe v sluhu
44.2 Spremembe v okušanju
44.3 Kinestetične spremembe
44.4 Spremembe v vonjanju
44.5 Spremembe v otipu
44.6 Enostranska prizadetost
44.7 Spremembe v vidu

45 Spremembe v počutju
45.1 Akutna bolečina
45.2 Kronična bolečina
45.3 Nespecifična bolečina

R – INTEGRITETA KOŽE

46 Sprememba v integriteti kože
46.1 Nepopolna sluznica v ustih
46.2 Nepopolna integriteta kože
46.3 Nevarnost za nepopolno integriteto kože
46.4 Poškodovana koža

47 Periferne spremembe

S – PERFUZIJA V TKIVIH

48 Sprememba perfuzije v tkivih

T – IZLOČANJE URINA

49 Spremembe v izločanju urina
49.1 Funkcionalna inkontinenca urina
49.2 Refleksna inkontinenca urina
49.3 Stresna inkontinenca urina
49.4 Popolna inkontinenca urina
49.5 Inkontinenca urina ob občutku, da je uriniranje nujno
49.6 Retencija urina

50 Spremembe v ledvicah

Adaptirano po NANDI: Taxonomy I: Revised 1990

Tabela 4: HHCC za 145 negovalnih diagnoz:
Abecedni seznam z definicijami in kodi

A01 Sprememba aktivnosti
Sprememba ali prilagoditev telesne energije.
AO1.1 Nesposobnost aktivnosti
Nezmožnost izvajanja fizioloških ali duševnih dnevnih
aktivnosti.
A01.2 Možnost za nesposobnost aktivnosti
Ogroženo izvajanje dnevnih fizioloških in duševnih aktivnosti.
O38.1 Sprememba aktivnosti dnevnega življenja
Spremenjena ali prilagojena sposobnost samooskrbe
Q45.1 Akutna bolečina
Fizično trpljenje ali nelagodnost.
E12.1 Pomanjkljivo prilagajanje
Neprimerno prilagajanje spremenjenemu zdravstvenemu
stanju.
L26.1 Nepopolno čiščenje dihalnih poti
Nesposobnost odstranjevanja izločkov iz dihalnih poti.
M30.1 Vnaprejšnje žalovanje
Občutek velike žalosti, še predno se kaj zgodi.
P40 Anksioznost
Občutek nelagodja in skrbi brez znanih razlogov.
N33.1 Nevarnost aspiracije
Zvišana nevarnost prisotnosti tujkov v traheobronhialnih poteh.
Q44.1 Sprememba sluha
Slabši sluh.
O35 Pomanjkljivo umivanje
Zmanjšana sposobnost skrbi za lastno higieno.
C06.1 Sprememba krvnega tlaka
Sprememba sistoličnega ali diastoličnega tlaka.
P43.1 Motnje v doživljanju lastne telesne podobe
Motnje v sprejemanju izgleda lastnega telesa.
J24.1 Pomanjkljivo prehranjevanje
Nezadostno prehranjevanje ali absorbcija hrane.
J24.2 Nevarnost za pomanjkljivo prehranjevanje
Zvišana možnost za nezadostno prehranjevanje in resorbcijo hrane.
J24.3 Pretirano prehranjevanje
Previsoka količina užite hrane.

J24.4 Možnost pretiranega prehranjevanja
Zvišana možnost uživanja prevelikih količin hrane.
B03 Spremenjeno izločanje blata
Spremembe v gastrointestinalnem traktu.
B03.1 Črevesna inkontinenca
Nehotno izločanje blata.
O37.1 Nepopolno dojenje
Zmanjšana sposobnost prehranjevanja dojenčka z dojenjem.
L26.2 Nepopoln vzorec dihanja
Neprimeren vdih ali izdih.
C05 Sprememba srčne funkcije
Spremembe delovanja srca.
D06 Kardiovaskularne spremembe
Spremenjena funkcija srca ali ožilja.
D07 Spremenjene možganske funkcije
Spremenjeni miselni procesi ali pomnenje.
P43.3 Kronično znižano samospoštovanje
Trajno negativno vrednotenje samega sebe.
Q45.2 Kronična bolečina
Bolečina , ki traja dalj, kot smo pričakovali.
B03.2 Obstipacija kolona
Redko in težko izločanje suhega, trdega blata.
Q45 Sprememba osebnega počutja
Spremembe v osebnem počutju ali občutek neugodnosti.
M28 Nepopolno komuniciranje
Zmanjšana sposobnost izmenjave misli, mnenj ali informacij.
E11.1 Nesposobna družina
Nesposobnost družine, da bi optimalno funkcionirala.
E12.2 Konflikt o odločanju
Težave ob sprejemanju odločitev za določene aktivnosti.
E12.3 Defenzivno obvladovanje
Strategije za zavarovanje samega sebe.
E12.4 Zanikanje
Poskus zmanjševanja anksioznosti z zanikanjem določenih
misli, občutkov ali dejstev.
B03.3 Driska
Nenormalna pogostost izločanja in oblikovanje blata.
E11.2 Onemogočena funkcija družine
Nesposobnost družine, da bi delovala.
N33.2 Sindrom nefunkcioniranja
Skupina simptomov, povezanih z imobilnostjo.
A01.3 Deficit v razvedrilu
Pomanjkanje interesa za razvedrilne aktivnosti.
O36 Deficit v sposobnosti oblačenja/negovanja
Zmanjšana sposobnost za oblačenje in nego samega sebe.
E10 Proces umiranja
Fizični odzivi in obnašanje, povezani s smrtjo.
M30.2 Nefunkcionalno žalovanje
Podaljšan občutek velike žalosti.
K25.1 Disrefleksija
Življenjsko nevarni odzivi simpatika na škodljive dražljaje pri
osebah s poškodbo hrbtenjače
I22 Sprememba endokrinih funkcij
Spremembe v izločanju hormonov ali internih izločkov.
E11 Nepopolno funkcioniranje družine
Nepopoln odziv družine na probleme ali težave
M29 Sprememba družinskih procesov
Spremembe v običajnem funkcioniranju med seboj povezanih
ljudi v neki družini.
A01.4 Utrujenost
Izčrpanost, ki vpliva na telesne in duševne aktivnosti.
P41 Strah
Občutek groze ali neugodja zaradi znanih vzrokov.
B03.4 Zadrževanje blata
Zaostajanje blata v črevesju.
O37 Deficiti v prehrani
Zmanjšana sposobnost prehranjevanja samega sebe.
F15 Spremembe v količini tekočin
Spremembe v količini telesnih tekočin.
F15.1 Deficit v količini tekočin
Dehidracija.
F15.2 Nevarnost za deficit tekočine
Zvišana nevarnost dehidracije.
F15.3 Pretirana količina tekočin
Zadrževanje tekočin ali otekline.
F15.4 Nevarnost za pretirano količino tekočin
Zvišana nevarnost za zadrževanje tekočin ali za otekline.
T49.1 Funkcionalna urinarna inkontinenca
Nehotno, nepričakovano izločanje urina.
L26.3 Nepopolna izmenjava plinov
Neuravnovešen prenos kisika in ogljikovega dioksida med
pljuči in žilnim sistemom.
B04 Gastrointestinalne spremembe
Spremembe v želodcu ali v črevesu.
M30 Žalovanje
Občutek velike žalosti.
G16 Spremembe v rasti in razvoju
Spremembe oziroma neprimernost stanja za določeno starost.
Q44.2 Spremembe v okušanju
Zmanjšana sposobnost okušanja.
G17 Spremembe v vzdrževanju zdravja
Spremembe v obvladovanju zdravstvenih potreb.
G18 Spremembe v obnašanja v odnosu do zdravja
Spremembe v aktivnostih, ki so potrebne za izboljšanje
zdravstvene ga stanja.
G19 Spremembe v vzdrževanju gospodinjstva
Nesposobnost vzdrževanja varnega, zdravega okolja.
P42.1 Brezup
Občutek obupa , nepomembnosti in zavrženosti.
K25.2 Hipertermija
Nenormalno visoka telesna temperatura.
K25.3 Hipotermija
Nenormalno nizka telesna temperatura.
I23 Imunološke spremembe
Spremembe v imunološkem sistemu.
E12 Pomanjkljiva sposobnost obvladovanja
Neodgovarjajoči osebni odzivi na probleme ali težave.
K25.5 Nevarnost infekcije
Zvišana nevarnost okužbe s patološkimi klicami.
K25.6 Nespecifična infekcija
Okužba z neznanimi patološkimi klicami.
N33 Nevarnost poškodbe
Zvišana nevarnost poškodbe ali možnost izgube.
O38.2 Sprememba instrumentalnih aktivnosti dnevnega življenja
Sprememba v kompleksnejših aktivnostih dnevnega življenja.
Q44.3 Sprememba v kinestetiki
Zmanjšana sposobnost gibanja.
D08 Deficit v znanju
Pomanjkanje informacij, razumevanja ali povezovanja.
D08.1 Pomanjkanje znanja o diagnostičnih preiskavah
Pomanjkljive informacije o preiskavah za postavitev diagnoze
ali za ugotovitev zdravstvenega stanja.
D08.2 Pomanjkljivo znanje o dietnem režimu
Pomanjkanje informacij o predpisani prehrani ali uživanju
tekočin.
D08.3 Pomanjkanje znanja o bolezenskem procesu
Pomanjkljivo znanje o bolezni, njenem poteku ali zdravljenju.
D08.4 Pomanjkljivo znanje o potrebni količini tekočin
Pomanjkanje informacij o predpisani količini tekočin.
D08.5 Pomanjkljivo znanje o uživanju zdravil
Pomanjkanje informacij o predpisanem režimu jemanja
farmacevtskih preparatov.
D08.6 Pomanjkljivo znanje o varnostnih merah
Pomanjkanje informacij o postopkih za preprečevanje poškodb
in izgube.
D08.7 Pomanjkljivo znanje o procesu zdravljenja
Pomanjkanje informacij o predvidenem procesu zdravljenja.
P42 Sprememba v razumevanju smiselnosti
Sprememba sposobnosti, da bi spoznali pomembnost, namen ali
vrednost česa.
H21 Nevarnosti ob jemanju zdravil
Zvišana zmožnost negativnih odzivov na farmacevtske
preparate.
A02 Spremembe osteomuskularnega sistema
Spremembe v mišicah, kosteh ali v podpornem tkivu.
G20 Nestrinjanje
Odklanjanje terapevtskih priporočil.
G20.1 Nestrinjanje z diagnostičnimi preiskavami
Odklanjanje preiskav za ugotavljanje bolezni oziroma
zdravstvenega stanja.
G20.2 Nestrinjanje z režimom prehrane
Odklanjanje določenega režima uživanja hrane in tekočin.
G20.3 Nestrinjanje z režimom tekočin
Odklanjanje določenega režima uživanja tekočin
G20.4 Nestrinjanje s predpisanim jemanjem zdravil
Odklanjanje jemanja zdravil po predpisanem režimu.
G20.5 Nespoštovanje varnostnih mer
Odklanjanje upoštevanja varnostnih navodil za preprečevanje
poškodb ali izgube.
G20.6 Neupoštevanje predpisanega procesa zdravljenja
Odklanjanje predpisanih postopkov in obravnave v času
zdravljenja.
J24 Spremembe v prehrani
Spremembe v načinu prehrane.
Q44.4 Spremembe v vohanju
Zmanjšana sposobnost vohanja.
R46.1 Nepopolne mukozne membrane v ustih
Zmanjšana zmožnost vzdrževanja tkiv v ustni votlini.
M27.1 Konflikt s starševsko vlogo
Težave z vlogo starševstva in njeno odgovornostjo.

M27.2 Sprememba v starševski vlogi
Spremembe v sposobnosti, da bi podpirali rast in razvoj
dojenčka/otroka.
B03.5 Občutek obstipacije
Občutek redkega in težkega izločanja blata brez razloga.
R47 Periferna sprememba
Sprememba prekrvavitve okončin.
P43.2 Motnje v lastni identiteti
Težave v prepoznavanju samega sebe.
A01.5 Motnje v fizični mobilnosti
Zmanjšana sposobnost samostojnega gibanja.
K25 Sprememba telesnega nadzora
Spremenjena somatska kontrola.
N33.3 Nevarnost zastrupitve
Izpostavljanje nevarnim snovem ali njihovo uživanje.
H21.1 Uživanje več zdravil
Jemanje dveh ali več zdravil istočasno.
E13 Posttravmatski odzivi
Obnašanje, povezano s travmatskimi dogodki.
P42.2 Nemoč
Občutek nemoči ali nesposobnost delovanja.
I23.1 Spremembe v varovanju
Spremenjena sposobnost, da bi se čuvali pred notranjimi ali
zunanjimi grožnjami telesu.
E13.1 Travmatski sindrom po posilstvu
Skupek simptomov, ki so povezani s prisilnim spolnim aktom.
L26 Respiratorne spremembe
Spremembe v dihanju.
T49.2 Refleksna inkontinenca urina
Nehotno izločanje urina v predvidenih intervalih.
T50 Renalna alteracija
Spremembe v ledvicah.
M27 Spremenjeno izvajanje lastne vloge
Spremembe v izvajanju aktivnosti za katere smo dogovorni.
O38 Deficit v samooskrbi
Zmanjšana sposobnost skrbi za samega sebe.
P43 Spremenjeno doživljanje samega sebe
Spremenjena sposobnost, da obdržimo samopodobo.
Q44 Spremembe v senzoričnem sistemu
Spremenjeni odzivi na dražljaje.
M27.3 Odsotnost spolnih funkcij
Spremembe v odzivu na spolne dražljaje.

M31 Sprememba s seksualnem obnašanju
Spremembe v osebnih seksualnih odzivih.
P43.4 Motnje v samospoštovanju
Podcenjevanje samega sebe zaradi določene izgube ali spremembe.
R46.2 Nepopolna koža
Zmanjšana zmožnost vzdrževanja kožnega tkiva.
R46.3 Nevarnost za nepopolno kožo
Zvišana nevarnost za okvare kože.
R46.4 Vreznina
Rez v koži.
A01.6 Motnje v zvezi s spanjem
Neuravnovešen ciklus budnega stanja in spanja.
M32.1 Spremembe v socialnih interakcijah
Neprimerna količina ali kakovost socialnih stikov.
M32.2 Socialna izolacija
Osamljenost, pomanjkanje stikov z drugimi.
M32 Spremembe v socializaciji
Spremembe lastne identitete.
E14.1 Problemi v zvezi z duhovnostjo
Bojazni, povezane z duhom ali z dušo.
E14 Spremembe duhovnega stanja
Spremenjeno stanje duha ali duše.
T49.3 Stresna inkontinenca urina
Uriniranje z občutkom močnega abdominalnega pritiska.
N33.4 Nevarnost zadušitve
Pomanjkanje zraka za dihanje.
O37.2 Nepopolno požiranje
Nezmožnost prenašanja hrane od ust do želodca.
Q44.5 Spremembe v otipu
Zmanjšana sposobnost otipavanja.
K25.4 Nepopolna termoregulacija
Nihanje temperature med hipertermijo in hipotermijo.
R46 Spremembe v intaktnosti tkiv
Spremembe mukoznih membran, roženice, kože ali podkožnega tkiva.
S48 Spremembe v perfuziji tkiv
Spremenjena oskrba s kisikom v tkivih.
O39 Deficiti v zvezi z izločanjem
Zmanjšana možnost samostojnega uriniranja ali izločanja blata.
T49.4 Popolna inkontinenca urina
Neprestano in nepredvideno izločanje urina.

D09 Spremembe v miselnem procesu
Spremembe v spoznavnih procesih
N33.5 Nevarnost poškodbe
Nevarnost za poškodbo tkiv
Q44.6 Enostranska prizadetost
Stanje, ko se ne zavedamo ene strani telesa.
B03.6 Nespecifična obstipacija
Razne abnormalne oblike blata ali težave pri izločanju blata.
Q45.3 Nespecifična bolečina
Bolečina, ki jo je težko določiti.
T49 Spremembe v izločanju urina
Spremembe v izločanju iz ledvic.
T49.6 Retencija urina
Nepopolno izpraznjevanje mehurja.
T49.5 Inkontinenca urina zaradi občutka nujne potrebe po uriniranju
Nehotno izločanje urina, ki sledi močnemu občutku potrebe po uriniranju.
M28.1 Govorne težave
Zmanjšana sposobnost izmenjave misli, mnenj ali informacij s pomočjo govora.
N34 Nevarnost nasilja
Zvišana možnost poškodovanja samega sebe ali drugih.
Q44.7 Spremembe vida
Zmanjšana sposobnost gledanja

Tabela 5: HHCC za 145 negovalnih diagnoz:
Abecedni seznam z definicijami in kodi

Sprememba aktivnosti ………………………………………………….. A01
Nesposobnost aktivnosti……………………………………………… AO1.1
Možnost za nesposobnost aktivnosti………………………………… A01.2
Sprememba aktivnosti dnevnega življenja…………………………… O38.1
Akutna bolečina…………………………………………………………..Q45.1
Pomanjkljivo prilagajanje………………………………………………. E12.1
Nepopolno čiščenje dihalnih poti……………………………………… L26.1
Vnaprejšnje žalovanje………………………………………………….. M30.1
Anksioznost…………………………………………………………………P40
Nevarnost aspiracije……………………………………………………. N33.1
Sprememba sluha ……………………………………………………….Q44.1

Pomanjkljivo umivanje ………………………………………………….O35
Sprememba krvnega tlaka……………………………………………………………..C06.1
Motnje v doživljanju lastne telesne podobe……………………………………..P43.1
Pomanjkljivo prehranjevanje………………………………………………………….J24.1
Nevarnost za pomanjkljivo prehranjevanj………………………………………J24.2
Pretirano prehranjevanje……………………………………………………………….J24.4
Možnost pretiranega prehranjevanja………………………………………………J24.4
Spremenjeno izločanje blata……………………………………………………………..B03
Črevesna inkontinenca…………………………………………………………………..B03.1
Nepopolno dojenje…………………………………………………………………………O37.1
Nepopoln vzorec dihanja………………………………………………………………..L26.2

Sprememba srčne funkcije……………………………………………………………….C05
Kardiovaskularne spremembe………………………………………………………….C06
Spremenjene možganske funkcije…………………………………………………….D07
Kronično znižano samospoštovanje………………………………………………..P43.3
Kronična bolečina…………………………………………………………………………Q45.2
Obstipacija kolona………………………………………………………………………..B03.2
Sprememba osebnega počutja………………………………………………………….Q45
Nepopolno komuniciranje……………………………………………………………….M28
Nesposobna družina………………………………………………………………………E11.1

Konflikt o odločanju……………………………………………………………………..E12.2
Defenzivno obvladovanje………………………………………………………………E12.3
Zanikanje…………………………………………………………………………………….E12.4
Driska………………………………………………………………………………………….B03.3
Onemogočena funkcija družine…………………………………………………….E11.2
Sindrom nefunkcioniranja……………………………………………………………N33.2
Deficit v razvedrilu………………………………………………………………………A01.3
Deficit v sposobnosti oblačenja/negovanja………………………………………O36
Proces umiranja……………………………………………………………………………..E10
Nefunkcionalno žalovanje……………………………………………………………M30.2
Disrefleksija………………………………………………………………………………..K25.1

Sprememba endokrinih funkcij………………………………………………………I22

Nepopolno funkcioniranje družine…………………………………………………..E11
Sprememba družinskih procesov……………………………………………………M29
Utrujenost…………………………………………………………………………………..A01.4
Strah………………………………………………………………………………………………P41
Zadrževanje blata………………………………………………………………………..B03.4
Deficiti v prehrani………………………………………………………………………….O37
Spremembe v količini tekočin………………………………………………………….F15
Deficit v količini tekočin……………………………………………………………….F15.1
Nevarnost za deficit tekočine………………………………………………………..F15.2
Pretirana količina tekočin…………………………………………………………….F15.3
Nevarnost za pretirano količino tekočin………………………………………..F15.4
Funkcionalna urinarna inkontinenca……………………………………………T49.1

Nepopolna izmenjava plinov………………………………………………………..L26.3
Gastrointestinalne spremembe……………………………………………………….B04
Žalovanje……………………………………………………………………………………..M30
Spremembe v rasti in razvoju………………………………………………………..G16
Spremembe v okušanju………………………………………………………………Q44.2

Spremembe v vzdrževanju zdravja………………………………………………..G17
Spremembe v obnašanja v odnosu do zdravja………………………………..G18
Spremembe v vzdrževanju gospodinjstva………………………………………G19
Brezup……………………………………………………………………………………….P42.1
Hipertermija………………………………………………………………………………K25.2
Hipotermija………………………………………………………………………………..K25.3

Imunološke sprembe………………………………………………………………………I23
Pomanjkljiva sposobnost obvladovanja………………………………………….E12
Nevarnost infekcije…………………………………………………………………….K25.5
Nespecifična infekcija…………………………………………………………………K25.6
Nevarnost poškodbe………………………………………………………………………N33
Sprememba instrumentalnih aktivnosti dnevnega življenja…………O38.2

Sprememba v kinestetiki…………………………………………………………….Q44.3
Deficit v znanju…………………………………………………………………………….D08
Pomanjkanje znanja o diagnostičnih preiskavah…………………………D08.1
Pomanjkljivo znanje o dietnem režimu……………………………………….D08.2
Pomanjkanje znanja o bolezenskem procesu……………………………….D08.3
Pamnjkljivo znanje o potrebni količini tekočin……………………………D08.4
Pomanjkljivo znanje o uživanju zdravil………………………………………D08.5
Pomanjkljivo znanje o varsnostnih merah…………………………………..D08.6
Pomanjkljivo znanje o procesu zdravljenja…………………………………D08.7

Sprememba v razumevanju smiselnosti…………………………………………P42
Nevarnosti ob jemanju zdravil………………………………………………………H21
Spremebe ostemuskolarnega sistema…………………………………………….A02

Nestrinjanje…………………………………………………………………………………G20
Nestrinjanje z diagnostičnimi preiskavami…………………………………G20.1
Nestrinjanje z režimom prehrane…..………………………………………..G20.2
Nestrinjanje z režimom tekočin…………………………………………………G20.3
Nestrinjanje s predpisanim jemanjem zdravil……………………………G20.4
Nespoštovanje varnostnih mer…………………………………………………..G20.5
Neupoštevanje predpisanega procesa zdravljenja………………………G20.6
Spremembe v prehrani…………………………………………………………………J24

Spremembe v vohanju……………………………………………………………..Q44.4
Nepopolne mukozne membrane v ustih…………………………………….R46.1

Konflikt s starševsko vlogo………………………………………………………M27.1
Sprememba v starševski vlogi………………………………………………….M27.2
Občutek obstipacije………………………………………………………………….B03.5
Periferalna sprememba………………………………………………………………R47
Motnje v lastni identiteti…………………………………………………………..P43.2
Motnje v fizični mobilnosti………………………………………………………A01.5
Spremeba telesnega nadzora………………………………………………………K25
Nevarnost zastrupitve……………………………………………………………..N33.3
Uživanje več zdravil………………………………………………………………..H21.1
Posttravmatski odzivi………………………………………………………………….E13
Nemoč…………………………………………………………………………………….P42.2
Spremembe v varovanju…………………………………………………………..I23.1

Travmatski sindrom po posilstvu…………………………………………….E13.1
Respiratorne spremembe……………………………………………………………L26
Refleksna inkontinenca urina…………………………………………………..T49.2

Renalna alteracija………………………………………………………………………T50
Spremenjeno izvajanje lastne vloge……………………………………………M27

Deficit v samooskrbi…………………………………………………………………O38
Spremenjeno doživljanje samega sebe………………………………………..P43
Spremembe v senzoričnem sistemu……………………………………………Q44
Odsotnost spolnih funkcij………………………………………………………M27.3
Sprememba s seksualnem obnašanju………………………………………..M31
Motnje v samospoštovanju……………………………………………………..P43.4
Nepopolna koža……………………………………………………………………..R46.2
Nevarnost za nepopolno kožo…………………………………………………R46.3
Vreznina……………………………………………………………………………….R46.4
Motnje v zvezi s spanjem……………………………………………………….A01.6
Spremembe v socialnih interakcijah………………………………………M32.1
Socialna izolacija…………………………………………………………………..M32.2
Spremembe v socializaciji……………………………………………………….M32
Problemi v zvezi z duhovnostjo……………………………………………….E14.1
Spremembe duhovnega stanja…………………………………………………..E14
Stresna inkontinenca urina…………………………………………………….T49.3
Nevarnost zadušitve………………………………………………………………N33.4
Nepopolno požiranje……………………………………………………………..O37.2

Spremembe v otipu……………………………………………………………….Q44.5
Nepopolna termoregulacija……………………………………………………K25.4
Spremembe v intaktnosti tkiv…………………………………………………..R46
Spremembe v perfuziji tkiv………………………………………………………S48
Deficiti v zvezi z izločanjem……………………………………………………..O39
Popolna inkontinenca urina…………………………………………………..T49.4
Spremembe v miselnem procesu………………………………………………D09
Nevarnost poškodbe……………………………………………………………..N33.5

Enostranska prizadetost………………………………………………………Q44.6
Nespecifična obstipacija……………………………………………………….B03.6
Nespecifična bolečina…………………………………………………………..Q45.3
Spremembe v izločanju urina………………………………………………….T49
Retencija urina…………………………………………………………………….T49.6
Inkontinenca urina zaradi občutka nujne
potrebe po uriniranju………………………………………………………….T49.5
Govorne težave…………………………………………………………………..M28.1

Nevarnost nasilja…………………………………………………………………..N34
Spremembe vida…………………………………………………………………Q44.7

HHCC:
aktivnosti zdravstvene nege
in
struktura kodiranja

Strukturo kodiranja sestavlja 5 alfanumeričnih elementov

STRUKTURA KODIRANJA

! Komponente zdravstvene obravnave na domu:
1.Alfa Code A-T

! Aktivnosti zdravstvene nege – glavna kategorija: 2./3. element 01-60

! Podkategorije aktivnosti
zdravstvene nege: 4.
Decimalni elementi: 1-9

! Vrsta postopkov oziroma aktivnosti:
5. element 1-4 (Uporabi vse kar pride v
upoštev)

1=ugotavljanje, 2=negovanje, 3=poučevanje, 4=upravljanje

Tabela 6: HHCC in shema kodiranja:
60 glavnih kategorij &100 podkategorij

A – AKTIVNOST

01 Skrb za aktivnost
01.1 Kardialna rehabilitacija
01.2 Ohranjanje energije

02 Nega prelomov
02.1 Skrb za imobilizacijska sredstva
02.2 Skrb za opornice

03 Obravnava mobilnosti

03.1 Hoja
03.2 Pripomočki za hojo
03.3 Transfer

04 Nadzor nad spanjem

05 Rehabilitacija
05.1 Gibanje
05.2 Rehabilitacijske vaje

B – IZLOČANJE BLATA

06 Skrb za izločanje blata
06.1 Vežbanje črevesja
06.2 Ročno odstranjevanje blata
06.3 Klistir

07 Stome
07.1 Izpiranje stom

C – DELOVANJE SRCA

08 Podpora srčni funkciji

09 Oskrba srčnega vzpodbujevalnika

D – SPOZNAVNI PROCESI

10 Obnašanje

11 Orientacija v realnosti

E – OBVLADOVANJE

12 Svetovanje
12.1 Podpora pri obvladovanju
12.2 Nadzor nad stresom

13 Emocionalna podpora
13.1Duhovno ravnovesje

14 Terminalna nega
14.1 Podpora ob žalovanju
14.2 Postopki v času umiranja in smrti
14.3 Organizacija pogreba

F – BILANCA TEKOČIN

15 Obravnava tekočin
15.1 Stanje hidracije
15.2 Pitje in izločanje tekočin

16 Infuzije
16.1 Intravenozna infuzija
16.2 Venozni katetri

G – OBNAŠANJE V ODNOSU DO ZDRAVJA

17 Posebni programi v lokalni skupnosti
17.1 Dnevni center za odrasle
17.2 Hospic
17.3 Oskrba s hrano
17.4 Ostali specialni programi v lokalni skupnosti

18 Sprejemanje
18.1 Sprejemanje dietnega režima z dieto
18.2 Sprejemanje režima tekočin
18.3 Sprejemanje zdravnikovih navodil
18.4 Sprejemanje medikamentozne terapije
18.5 Sprejemanje varnostnih ukrepov
18.6 Sprejemanje celotnega terapevtskega postopka

19 Zdravstvena nega
19.1 Dokument o pravicah pacienta
19.2 Koordinacija aktivnosti zdravstvene nege
19.3 Poročanje o procesu zdravstvene nege

20 Kontakt z zdravnikom
20.1 Naročila zdravnika
20.2 Poročilo zdravnika

21 Profesionalne in podporne službe
21.1 Pomoč pri zdravstveni negi na domu
21.2 Socialna služba
21.3 Specialistične službe zdravstvene nege
21.4 Delovna terapija
21.5 Fizioterapija
21.6 Logopedija
21.7 Ostale podporne službe
21.8 Ostale profesionalne službe

H – MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA

22 Kemoterapija

23 Injekcije
23.1 Injiciranje insulina
23.2 Injiciranje vitamina B12

24 Organizacija medikamentozne terapije
24.1 Aktivnosti
24.2 Priprava na aplikacijo zdravil
24.3 Stranski učinki

25 Zdravljenje z radioaktivnimi snovmi

I – METABOLIZEM

26 Pomoč ob alergičnih reakcijah

27 Nega diabetičnih bolnikov

J – PREHRANJEVANJE

28 Gastrostome in nazogastrične cevi
28.1 Vstavljanje cevk
28.2 Izpiranje cevk

29 Prehranjevanje

29.1 Enteralno/Paranteralno prehranjevanje
29.2 Tehnike prehranjevanja
29.3 Normalna dieta
29.4 Specialna dieta

K – REGULACIJA FIZIOLOŠKIH FUNKCIJ

30 Nadzor nad infekcijo
30.1 Splošne varnostne mere

31 Fizično zdravje
31.1 Zdravstvena anamneza
31.2 Promocija zdravja
31.3 Telesna preiskava
31.4 Fizikalna merjenja

32 Analiza vzorcev
32.1 Analiza krvnih vzorcev
32.2 Analiza vzorcev blata
32.3 Analiza vzorcev urina
32.4 Analiza drugih vzorcev

33 Vitalni znaki
33.1 Krvi tlak
33.2 Temperatura
33.3 Pulz
33.4 Dihanje

34 Kontrola teže

L – RESPIRATORNA FUNKCIJA

35 Terapija s kisikom

36 Podpora dihanju
36.1 Dihalne vaje
36.2 Fizioterapija prsnega koša
36.3 Inhalacije
36.4 Ventilacije

37 Nega traheostome

M – ODNOS DO LASTNE VLOGE

38 Skrb za komuniciranje

39 Psihosocialna analiza
39.1 Analiza domačega stanja
39.2 Analiza dinamike medosebnih odnosov

N – VARNOST

40 Nadzor nad zlorabo

41 Skrb v času urgentnih situacij

42 Varnostne mere
42.1 Varnost okolja
42.2 Varnost opreme
42.3 Osebna varnost

O – SAMOOSKRBA

43 Osebna nega
43.1 Aktivnosti dnevnega življenja
43.2 Instrumentalne aktivnosti dnevnega življenja

44 Nega nepomičnih bolnikov
44.1 Položaji v postelji

P – RAZUMEVANJE SAMEGA SEBE

45 Duševno zdravje
45.1 Anamneza duševnega stanja
45.2 Promocija duševnega zdravja
45.3 Ugotavljanje duševnega stanja
45.4 Obravnavanje duševnega stanja

46 Nadzor nad nasiljem

Q – SENZORIČNE FUNKCIJE

47 Nadzor nad bolečino

48 Skrb za udobje

49 Nega ušes
49.1 Nega slušnih pripomočkov
49.2 Odstranjevanje ušesnega masla

50 Nega oči
50.1 Nega katarakt

R – INTEGRITETA KOŽE

51 Nega dekubitusa
51.1Prva stopnja dekubitusa
51.2 Druga stopnja dekubitusa
51.3 Tretja stopnja dekubitusa
51.4 Četrta stopnja dekubitusa

52 Nadzor nad oteklinami

53 Nega ust
53.1 Nega zob
54 Nega kože
54.1 Nadzor nad poškodovano kožo

55 Nega ran
55.1 Oskrba drenažnih cevk
55.2 Previjanje ran
55.3 Nega incizij

S – PERFUZIJA V TKIVIH

56 Nega nog

57 Nega perineja (presredka)

T – IZLOČANJE URINA

58 Nega mehurja
58.1 Instilacija mehurja
58.2 Vežbanje mehurja

59 Nega v času dialize

60 Urinski katetri
60.1Vstavljanje urinskih katetrov
60.2 Izpiranje urinskih katetrov

Tabela 7. HHCC – Za 160 aktivnosti in postopkov zdravstvene nege
( v angleščini so urejene po abecednem redu, v slovenščini sledimo temu redu le s prevodom). V tabeli so navedene definicije in kodi.

N40 Nadzor nad zlorabo
Aktivnosti, ki pomagajo preprečevati, odkrivati ali minimizirati negativne posledice.
A01 Skrb za aktivnost,
Dejavnosti, ki omogočajo telesne in duševne dnevne aktivnosti.
043.1 Aktivnosti dnevnega življenja
0sebne aktivnosti –samooskrba.
A03.1 Terapija hoje
Aktivnosti ki vzpodbujajo hojo.
G17.1 Dnevni center za odrasle
Organizacija dnevnih programov za odrasle na določeni
lokaciji.
I26 Nega ob alergičnih reakcijah
Aktivnosti za zmanjševanje simptomov ali preventivne mere za zmanjševanje pojavov alergije.
A03.2 Terapija z uporabo pripomočkov
Usposabljanje za uporabo pripomočkov v samososkrbi.
D10 Skrb za odzivanje
Aktivnosti, ki omogočajo opazovanje odzivov na notranje in
zunanje dražljaje.
T58 Nega sečnega mehurja
Aktivnosti za obvladovanje problema v zvezi z izločanjem
urina.
T58.1 Instilacije v sečni mehur
Dovajanje tekočine s pomočjo katetra.
T58.2 Vežbanje sečnega mehurja
Navodila za vaje.
044 Nega nepomičnega bolnika
Skrb za posameznika, ki je vezan na posteljo.
E14.1 Pomoč ob žalovanju
Tolažba družini/prijateljem ob smrti bližnje osebe.
G19.1 Pravice pacienta
Ugotovitve, ki so vezane na določeno obdobje bolezni.
K33.1 Krvni tlak
Merjenje diastoličnega in sistoličnega krvnega tlaka.

K32.1 Analiza krvnih vzorcev
Odvzemanje in /ali pregledovanje krvnih vzorcev.
B06 Nega črevesja
Skrb za vzdrževanje ali obnovitev črevesnih funkcij.
B06.1 Vežbanje črevesja
Navodila za vzpostavljanje normalne funkcije izločanja blata.
L36.1 Dihalne vaje
Izvajanje vaj za pljuča oziroma za dihalni sistem.
C08 Kardialna nega
Pomoč pri spremembah funkcije srca in žil.
A01.1 Kardialna rehabilitacija
Pomoč pri vzpostavljanju zdravja srca.
A02.1 Oskrba mavčevih oblog
Skrb za mavčeve obveze.
Q50.1 Nega katarakt
Nadzor nad kataraktami.
H22 Nega ob kemoterapiji
Aplikacija in nadzor nad učinki zdravil za obravnavo neoplazem.
L36.2 Torakalna fizioterapija
Vaje za čiščenje pljuč.
Q48 Nega za dobro počutje
Aktivnosti, ki vodijo v dobro počutje ali izboljšanje le tega.
G18 Usklajevanje
Aktivnosti, ki vodijo k soglasnosti vseh terapevtskih navodil.
G18.1 Usklajevanje diete
Aktivnosti, ki vodijo k usklajenemu prehranjevanju in uživanju tekočin.
G18.2 Usklajevanje volumna tekočin
Aktivnosti, ki vodijo k usklajenemu uživanju tekočin.
G18.3 Usklajeno z medicinskim režimom
Aktivnosti, ki omogočajo izvajanje predpisov zdravnika.
G18.4 Usklajevanje jemanja zdravil
Aktivnosti, ki vodijo v usklajeno jemanje predpisanih zdravil.
G18.5 Usklajenost z varnostnimi merami
Aktivnosti, ki ščitijo osebo samo ali druge pred poškodbo, nevarnostjo ali izgubo.
G18.6 Usklajenost s terapevtskim režimom
So aktivnosti, ki vodijo k usaglašenosti načrtov nege z navodili zdravnika.

G17 Specialni programi v lokalni skupnosti
Nasvet ali omogočanje udeležbe v specialnih programih lokalne skupnosti.
M38 Komunikacijska nega
Aktivnosti za izmenjavo verbalnih informacij.
E12.1 Pomoč pri obvladovanju
Pomoč osebi, da bo lažje obvladovala lastne zadolžitve, probleme ali težave.
E12 Svetovanje
Navodila v pomoč drugi osebi.
I27 Diabetična nega
Nadzor nad stanjem diabetičnih bolnikov.
T59 Nega ob dializi
Organizacija postopkov dialize in nega v času procesa dialize.
B06.2 Ročno odstranjevanje blata
Aktivnosti za ročno odstranjevanje blata.
R51 Nega dekubitusa
Aktivnosti za preprečevanje, odkrivanje in negovanje
poškodovane kože zaradi pritiska.
R51.1 Dekubitus I
Preprečevanje poškodovanja kože.
R51.2 Dekubitus II
Nega poškodovane kože.
R51.3 Dekubitus III
Skrb za uničeno kožo.
R51.4 Dekubitus IV
Nega odprtih ran.
R53.1 Nega zob
Nega umetnih zob.
R55.1 Nega drenažnih cevk
Aktivnosti za nadzor nad pretokom v drenažnih cevkah.
R55.2 Previjanje
Odstranjevanje starih in aplikacija novih prevez na rano.
E14.2 Postopki ob umiranju in smrti
Aktivnosti ob umiranju.
Q49 Nega ušes
Nega ob problemih z ušesi.
R52 Nega edemov
Aktivnosti ob močnem prehodu tekočin v tkiva.
N41s Urgentna nega
Aktivnosti ob hitrih, nepričakovanih pojavih.
E13 Emocionalna podpora
Podpora vzpostavljanju pozitivnih stališč.
B06.3 Klistir
Rektalna aplikacija tekočine.
A01.2 Ohranjevanje energije
Aktivnosti za ohranjevanje energije.
J29.1 Enteralno/parenteralno prehranjevanje
Prehranjevanje po intravenozni ali gastroenteralni poti.
N42.1 Varno okolje
Preprečevanje ali zmanjševanje poškodb zaradi
neprimernega okolja.
N42.2 Varnost opreme
Priporočane mere za preprečevanje ali zmanjševanje
poškodb zaradi okvarjene opreme.
Q50 Nega oči
Aktivnosti za obravnavo problemov z očmi.
J29.2 Tehnike prehranjevanja
Posebne oblike prehranjevanja.
F15 Terapija s tekočino
Dovajanje primerne količine tekočine.
S56 Nega stopal
Pomoč pri problemih s stopali.
A02 Nega fraktur
Nega ob prelomu kosti.
E14.3 Organizacija pogreba
Priprava na pogreb.
J28 Gastrostome/nazogastrične cevke-nega
Aktivnosti za nadzor gastrostom in nazogastričnih cevk.
J28.1 Uvajanje gastrostomskih in nazogastričnih cevk
Aktivnosti za nadzor gastrostomskih in nazogastričnih cevk.
J28.2 Izpiranje gastrostomskih in nazogastričnih cevk
Aktivnosti za čiščenje gostrostomskih in nazogastričnih cevk.
Q49.1 Nega slušnih pripomočkov
Vzdrževanje vseh slušnih pripomočkov.
K31.1 Zdravstvena anamneza
Pridobivanje informacij o preteklih boleznih in zdravstvenih stanjih.
K31.2 Promocija zdravja
Podpora obnašanju za krepitev zdravja.
G21.1 Službe pomoči na domu
Organizacija služb za pomoč na domu
M39.1 Analiza situacije na domu
Analiza življenjskega okolja pacienta.

G17.2 Hospic
Aktivnosti pomoči bolnikom v terminalni fazi življenja.
F15.1 Hidracija
Skrb za primerno ravnotežje tekočin
A02.2 Imobilizacija
Skrb za opornice, mavčeve obveze ali za zagotavljanje počitka v postelji.
R55.3 Nega ob incizijah
Obravnava kirurških ran.
N42.3 Osebna varnost
Preprečevanje osebnih poškodb.
K30 Nadzor nad infekcijo
Organizacija nege ob infekcijskih boleznih.
F16 Nega ob infuzijah
Aktivnosti ob intravenoznih aplikacijah tekočin.
L36.3 Inhalacijska terapija
Aktivnosti obravnave dihalnega sistema.
H23 Dajanje injekcij
Aplikacija zdravila v podkožje.
O43.2 Instrumentalne aktivnosti dnevnega življenja
Pomoč pri pridobivanju spretnosti za obvladovanje
dnevnih aktivnosti življenja.
F15.2 Sprejemanje in izločanje
Merjenje količine sprejetih tekočin in hrane ter izločkov.
M39.2 Analiza medosebne dinamike
Analiza razlogov za specifične medosebne odnose .
H23.1 Injiciranje inzulina
Podkožna aplikacija inzulina.
F16.1 Inravenozna nega
Dajanje infuzij.
G17.3 Dostava hrane na dom
Programi v lokalni skupnosti, ki zagotavljajo dostavo hrane na
dom.
G20.1 Navodila zdravnika
Aktivnosti, ki omogočajo izvajanje zdravnikovih navodil.
G21.2 Socialne službe
Sodelovnje s socialnimi delavci.
H24.1 Dajanje zdravil
Dajanje in nadzor nad jemanjem zdravil.
H24 Upravljanje z zdravili
Zagotavljanje oskrbe s predpisanimi zdravili.
H24.2 Zagotavljanje zadostne in kontinuirane zaloge zdravil
Aktivnosti za kontinuirano oskrbo z zdravili.
H24.3 Stranski učinki zdravil
Nadzor nad reakcijami na predpisana zdravila.
P45 Mentalna nega
Podpora dobremu emocionalnemu počutju.
P45.1 Mentalna zdravstvena anamneza
Pridobivanje informacij o preteklem in trenutnem
emocionalnem počutju.
P45.2 Promocija duševnega zdravja
Podpora dobremu emocionalnemu počutju.
P45.3 Sistematično spremljanje duševnega zdravja
Aktivnosti za sistematično zagotavljanje dobrega
duševnega počutja.
P45.4 Spremljanje duševnega zdravja
Protokoli o emocionalnih problemih.
A03 Terapija mobilnosti
Aktivnosti za pomoč pri odpravljanju deficitov v mobilnosti.
R53 Nega ustne votline
Vse aktivnosti zvezi z nego ustne votline.
G21.3 Specialistične službe zdravstvene nege
Sodelovanje s specialisti zdravstvene nege.
G19.2 Koordinacija zdravstvene nege
Usklajevanje vseh načrtov nege.
G19 Kontaktiranje v zdravstveni negi
Vzspostavljanje stikov z drugimi medicinskimi sestrami.
G19.3 Negovalno poročilo
Dokumentiranje ugotovitev medicinske sestre o stanju pacienta.
J29 Prehrana
Oskrba s hrano.
G21.4 Službe delovne terapije
Sodelovanje z delovnimi terapevti
B07 Nega stom
Nega vseh umetnih odprtin za odstranjevanje izločkov.
B07.1 Izpiranje stom
Je čiščenje stom.
G21.7 Ostale službe pomoči
Pomoč raznih sodelavcev v negi.
G17.4 Ostali specialni programi v lokalni skupnosti
Nasvet in pomoč za koriščenje specialnih programov v lokani
skupnosti.
G21.8 Ostale strokovne službe
Aktivnosti za organizacijo pomoči ostalih strokovnih služb.

K32. 4 Analiza drugih vzorcev
Zbiranje in preiskovanje vzorcev telesnega tkiva ali tekočin.
L35 Nega ob terapiji s kisikom
Urejanje pogojev za obravnavo s kisikom.
C09 Nega srčnega vzpodbujevalca
Skrb za elektronski pripomoček, ki zagotavlja normalno akcijo
srca.
Q47 Nadzor nad bolečino
Pomoč pri obvladovanju odzivov na poškodbo ali kakšno
drugo okvaro.
S57 Nega presredka
Pomoč pri negi presredka.
O43 Osebna nega
Pomoč pri samooskrbi.
O44.1 Položaji telesa
Spreminjanje telesnega položaja.
M39 Psihosocialna analiza
Študij psiholoških in socialnih dejavnikov.
K31.3 Telesni pregled
Opazovanje somatskih znakov.
K31 Telesna zdravstvena nega
Obravnavanje somatskih problemov.
K31.4 Telesne meritve
Vrednotenje somatskih znakov.
G21.5 Službe fizioterapije
Posvet s fizioterapevti.
G20 Stik z zdravnikom
Komunikacija z zdravnikom.
G20.2 Zdravniško poročilo
Dokumentirane ugotovitve zdravnika o stanju pacienta.
G21 Strokovne/pomožne službe
Aktivnosti za zagotavljanje sodelovanja vseh članov
zdravstvenega tima.
K33.3 Pulz
Merjenje ritmičnih udarcev srca.
H25 Nega ob terapiji z žarčenjem
Aktivnosti ob aplikaciji terapije z žarčenjem in nadzor.
A05.1 Vrsta gibanja
Omogočenje aktivnih ali pasivnih vaj za vzdrževanje funkcije
sklepov.
D11 Orientacija v realnosti
Podpora sposobnosti za orientacijo v določenem okolju.

J29.3 Normalna prehrana
Omogočanje uživanja hrane in hranil na osnovi obstoječih
prehrambenih standardov.
A05 Rehabilitacijska nega
Pomoč obnovi funkcioniranja telesa.
A05.2 Rehabilitacijske vaje
Podpora funkcioniranju telesa.
K33.4 Dihanje
Merjenje funkcije dihanja.
L36 Respiratorna nega
Aktivnosti za pulmonalno higieno.
N42 Varnostni ukrepi
Mere, podvzete za preprečevanje poškodb in za odstranjevanje
nevarnosti.
R54 Nega kože
Skrb za kožno tkivo.
R54.1 Nadzor nad poškodovano kožo
Aktivnosti za vzdrževanje kožnega tkiva.
A04 Nadzor nad spanjem
Pomoč pri urejanju stanja budnosti in spanja.
E12.2 Nadzor nad stresnimi situacijami
Pomoč pri obvladovanju fizioloških odzivov na dražljaje.
J29.4 Posebna dieta
Zagotavljanje hrane in hranil, ki so predpisana iz posebnih
razlogov.
K32 Analiza vzorcev
Zbiranje in/ali pregled telesnih vzorcev.
G21.6 Službe defektologije
Sodelovanje z defektologi.
E13.1 Duhovno dobro počutje
So aktivnosti za tolažbo in podporo duhovnemu zdravju.
K32.2 Analiza vzorcev blata
Zbiranje in/ali pregledovanje vzorcev blata.
K33.2 Temperatura
Merjenje telesne temperature.
E14 Terminalna nega
Aktivnosti v času umiranja.
L37 Nega traheostome
Obravnava traheostome.
A03.3 Skrb za premeščanje
Pomoč ob premeščanju pacienta.
T60 Nega urinarnih katetrov
Skrb za urinarne katetre.
T60.1 Vstavljanje urinarnega katetra
Uvajanje urinarnega katetra v sečni mehur.
T60.2 Izpiranje urinarnega katetra
Čiščenje urinarnega katetra.
K32.3 Analiza vzorcev urina
Zbiranje in/ali pregledovanje vzorcev urina.
K30.1 Splošni varnostni ukrepi
Preprečevanje širjenja infekcij in infecijskih bolezni.
F16.2 Nega venoznega katetra
Skrb za infuzijsko opremo.
L36.4 Nega ventilatorja
Skrb za ventilator in nadzor nad njegovo funkcijo.
P46 Nadzor nad nasiljem
Aktivnosti za obvladovanje obnašanja, ki lahko poškoduje
osebo samo in druge.
K33 Vitalni znaki
Merjenje temperature, pulza, dihanja in krvnega tlaka.
H23.2 Injiciranje vitamina B12
Podkožna aplikacija vitamina B12.
Q49.2 Odstranjevanje ušesnega masla
Aktivnosti za odstranjevanje ušesnega masla iz ušesa.
K34 Kontrola teže
Nadzor nad debelostjo ali nad pretiranim hujšanjem.
R55 Nega ran
Aktivnosti zvezi z oskrbo odprtih kožnih površin.

Tabela 8. HHCC – Za 160 aktivnosti in postopkov zdravstvene nege
( v angleščini so urejene po abecednem redu, v slovenščini sledimo temu redu le s prevodom). V tabeli so navedene definicije in kodi.

Nadzor nad zlorabo………………………………………………………………………N40
Skrb za aktivnost………………………………………………………………………….A01
Aktivnosti dnevnega življenja……………………………………………………..043.1
Terapija hoje……………………………………………………………………………..A03.1
Dnevni center za odrasle…………………………………………………………….G17.1
Nega ob alergičnih reakcijah………………………………………………………….I26
Terapija z uporabo pripomočkov……………………………………………….A03.2

Skrb za odzivanje…………………………………………………………………………D10
Nega sečnega mehurja…………………………………………………………………..T58
Instilacije v sečni mehur……………………………………………………………..T58.1
Vežbanje sečnega mehurja………………………………………………………….T58.2
Nega nepomičnega bolnika……………………………………………………………O44
Pomoč ob žalovanju……………………………………………………………………E14.1
Pravice pacienta…………………………………………………………………………G19.1
Krvni tlak……………………………………………………………………………………K33.1
Analiza krvnih vzorcev………………………………………………………………K32.1
Nega črevesja………………………………………………………………………………..B06
Vežbanje črevesja……………………………………………………………………….B06.1
Dihalne vaje………………………………………………………………………………..L36.1

Kardialna nega…………………………………………………………………………….C08
Kardialna rehabilitacija……………………………………………………………..A01.1
Oskrba mavčevih oblog………………………………………………………………A02.1
Nega katarakt…………………………………………………………………………….Q50.1
Nega ob kemoterapiji…………………………………………………………………….H22
Torakalna fizioterapija……………………………………………………………….L36.2
Nega za dobro počutje…………………………………………………………………..Q48
Usklajevanje…………………………………………………………………………………G18
Usklajevanje diete………………………………………………………………………G18.1
Usklajevanje volumna tekočin…………………………………………………….G18.2
Usklajeno z medicinskim režimom………………………………………………G18.3
Usklajevanje jemanja zdravil……………………………………………………..G18.4
Usklajenost z varnostnimi merami………………………………………………G18.5
Usklajenost s terapevtskim režimom……………………………………………G18.6
Specialni programi v lokalni skupnosti…………………………………………..G17
Komunikacijska nega……………………………………………………………………M38
Pomoč pri obvladovanju……………………………………………………………..E12.1
Svetovanje…………………………………………………………………………………….E12

Diabetična nega……………………………………………………………………………..I27
Nega ob dializi……………………………………………………………………………….T59
Ročno odstranjevanje blata…………………………………………………………B06.2
Nega dekubitusa…………………………………………………………………………….R51
Dekubitus I…………………………………………………………………………………R51.1
Dekubitus II………………………………………………………………………………..R51.2
Dekubitus III………………………………………………………………………………R51.3
Dekubitus IV………………………………………………………………………………R51.4
Nega zob……………………………………………………………………………………..R53.1
Nega drenažnih cevk……………………………………………………………………R55.1
Previjanje……………………………………………………………………………………R55.2
Postopki ob umiranju in smrti……………………………………………………..E14.2

Nega ušes………………………………………………………………………………………Q49
Nega edemov…………………………………………………………………………………R52
Urgentna nega……………………………………………………………………………..N41s
Emocionalna podpora……………………………………………………………………E13
Klistir…………………………………………………………………………………………B06.3
Ohranjevanje energije………………………………………………………………..A01.2
Enteralno/parenteralno prehranjevanje…………………………………………J29.1
Varno okolje……………………………………………………………………………….N42.1
Varnost opreme…………………………………………………………………………..N42.2
Nega oči………………………………………………………………………………………..Q50

Tehnike prehranjevanja………………………………………………………………J29.2
Terapija s tekočino………………………………………………………………………..F15
Nega stopal……………………………………………………………………………………S56
Nega fraktur…………………………………………………………………………………A02
Organizacija pogreba………………………………………………………………….E14.3

Gastrostome/nazogastrične cevke-nega…………………………………………..J28
Uvajanje gastrostomskih in nazogastričnih cevk…………………………..J28.1
Izpiranje gastrostomskih in nazogastričnih cevk………………………….J28.2

Zdravstvena anamneza……………………………………………………………….K31.1
Promocija zdravja………………………………………………………………………K31.2
Nega slušnih pripomočkov………………………………………………………….Q49.1
Službe pomoči na domu………………………………………………………………G21.1
Analiza situacije na domu…………………………………………………………..M39.1
Hospic………………………………………………………………………………………..G17.2
Hidracija…………………………………………………………………………………….F15.1
Imobilizacija………………………………………………………………………………A02.2
Nega ob incizijah………………………………………………………………………..R55.3
Osebna varnost…………………………………………………………………………..N42.3
Nadzor nad infekcijo…………………………………………………………………….K30
Nega ob infuzijah…………………………………………………………………………..F16
Inhalacijska terapija…………………………………………………………………..L36.3
Dajanje injekcij…………………………………………………………………………….H23
Instrumentalne aktivnosti dnevnega življenja………….…………………O43.2
Sprejemanje in izločanje…………………………………………………………….F15.2
Analiza medosebne dinamike…………………………………………………….M39.2
Injiciranje inzulina…………………………………………………………………….H23.1
Inravenozna nega……………………………………………………………………….F16.1

Dostava hrane na dom……………………………………………………………….G17.3
Navodila zdravnika……………………………………………………………………G20.1
Socialne službe…………………………………………………………………………..G21.2
Dajanje zdravil…………………………………………………………………………..H24.1
Upravljanje z zdravili……………………………………………………………………H24
Zagotavljanje zadostne in kontinuirane zaloge zdravil………………..H24.2
Stranski učinki zdravil……………………………………………………………….H24.3
Mentalna nega………………………………………………………………………………P45
Mentalna zdravstvena anamneza………………………………………………..P45.1
Promocija duševnega zdravja……………………………………………………..P45.2
Sistematično spremljanje duševnega zdravja……………………………….P45.3
Spremljanje duševnega zdravja…………………………………………………..P45.4
Terapija mobilnosti………………………………………………………………………A03
Nega ustne votline…………………………………………………………………………R53

Specialistične službe zdravstvene nege………………………………………..G21.3
Koordinacija zdravstvene nege…………………………………………………..G19.2
Kontaktiranje v zdravstveni negi…………………………………………………..G19
Negovalno poročilo…………………………………………………………………….G19.3
Prehrana……………………………………………………………………………………….J29

Službe delovne terapije………………………………………………………………G21.4
Nega stom…………………………………………………………………………………….B07
Izpiranje stom……………………………………………………………………………B07.1
Ostale službe pomoči………………………………………………………………….G21.7
Ostali specialni programi v lokalni skupnosti……………………………..G17.4
Ostale strokovne službe……………………………………………………………..G21.8
Analiza drugih vzorcev……………………………………………………………..K32.4
Nega ob terapiji s kisikom……………………………………………………………L35
Nega srčnega vzpodbujevalca……………………………………………………..C09
Nadzor nad bolečino………………………………………………………………….Q47
Nega presredka………………………………………………………………………….S57
Osebna nega……………………………………………………………………………..O43
Položaji telesa…………………………………………………………………………O44.1
Psihosocialna analiza………………………………………………………………..M39
Telesni pregled……………………………………………………………………….K31.3
Telesna zdravstvena nega………………………………………………………….K31
Telesne meritve………………………………………………………………………K31.4
Službe fizioterapije…………………………………………………………………G21.5
Stik z zdravnikom…………………………………………………………………….G20
Zdravniško poročilo……………………………………………………………….G20.2
Strokovne/pomožne službe…………………………………………………………G21
Pulz……………………………………………………………………………………….K33.3

Nega ob terapiji z žarčenjem…………………………………………………….H25
Vrsta gibanja…………………………………………………………………………A05.1
Orientacija v realnosti………………………………………………………………D11
Normalna prehrana………………………………………………………………..J29.3
Rehabilitacijska nega……………………………………………………………….A05
Rehabilitacijske vaje……………………………………………………………..A05.2

Dihanje…………………………………………………………………………………K33.4
Respiratorna nega……………………………………………………………………L36
Varnostni ukrepi……………………………………………………………………..N42
Nega kože………………………………………………………………………………..R54
Nadzor nad poškodovano kožo………………………………………………R54.1
Nadzor nad spanjem………………………………………………………………..A04
Nadzor nad stresnimi situacijami…………………………………………..E12.2
Posebna dieta………………………………………………………………………..J29.4
Analiza vzorcev……………………………………………………………………….K32
Službe defektologije………………………………………………………………G21.6
Duhovno dobro počutje…………………………………………………………E13.1
Analiza vzorcev blata……………………………………………………………K32.2

Temperatura………………………………………………………………………..K33.2
Terminalna nega……………………………………………………………………..E14
Nega traheostome……………………………………………………………………L37
Skrb za premeščanje…………………………………………………………….A03.3
Nega urinarnih katetrov………………………………………………………….T60
Vstavljanje urinarnega katetra……………………………………………..T60.1
Izpiranje urinarnega katetra…………………………………………………T60.2
Analiza vzorcev urina…………………………………………………………..K32.3
Splošni varnostni ukrepi……………………………………………………….K30.1

Nega venoznega katetra………………………………………………………..F16.2
Nega ventilatorja………………………………………………………………….L36.4
Nadzor nad nasiljem……………………………………………………………….P46
Vitalni znaki…………………………………………………………………………..K33
Injiciranje vitamina B12………………………………………………………H23.2

Odstranjevanje ušesnega masla……………………………………………Q49.2
Kontrola teže………………………………………………………………………….K34
Nega ran………………………………………………………………………………..R55